Submitted by: sdemir   Date: 2008-10-21 08:54
Laboratuvar testleri ve klinik kullanımı


Prof. Dr. Kemal ErbilLABORATUVAR TESTLERİ VE KLİNİK KULLANIMI

Testlerin Minimum Tekrarlanma Aralıkları ........................... 1
Laboratuvar Testlerini Etkileyen Faktörler ........................... 2
Testler
Adenovirüs antikorları ........................................................... 5
Adenozin Deaminaz (ADA) (Serum) ..................................... 6
Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) .................................. 7
Aerobik ve Anaerobik Bakteri Kültürü ................................... 9
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analizi ........................ 10
Aktif Protein C Rezistansı ...................................................... 11
Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) ..................... 12
Alanin Amino Transaminaz (ALT, SGPT) .............................. 14
Albumin (Serum) ................................................................... 16
Albumin (Bos) ....................................................................... 17
Albumin (Mayi) ...................................................................... 18
Aldolaz .................................................................................... 19
Aldosteron (Serum) .............................................................. 20
Aldosteron (İdrar) ................................................................. 22
Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT) ............................................. 23
Alfa Fetoprotein (AFP) .......................................................... 24
Alkalen Fosfataz (ALP) .......................................................... 26
Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi ............................... 28
Alüminyum ............................................................................ 29
Amilaz (Serum) ..................................................................... 30
Amilaz (İdrar) ........................................................................ 32
Amilaz İzoenzimleri ............................................................... 33
Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma, Bos, İdrar).. 34
Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA) ................................... 35
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica antikoru) ................. 37
Anti-Tirogobulin Antikorları ................................................... 74
Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları ......................................... 76
Antitrombin III ...................................................................... 78
Anti-Trombosit Antikoru ........................................................ 80
Anyon GAP .............................................................................. 81
Apolipoprotein A-1 ................................................................ 83
Apolipoprotein B .................................................................... 85
Ascariasis IgG ....................................................................... 87
Asetaminofen (Parasetamol) ................................................ 88
Asetilkolinesteraz .................................................................. 89
Asetilkolin Reseptör Antikoru ................................................ 91
Asetilkolin Reseptör Modulating Otoantikorları .................... 93
Asetilkolin Reseptör Blocking Otoantikorları ......................... 94
Asetil Salisilik Asit .................................................................. 95
Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) .......................................... 96
Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT) ............................ 97
AST/ALT Oranı ....................................................................... 100
Bakır (Serum) ........................................................................ 101
Bakır (İdrar) ........................................................................... 103
Bence-Jones Proteini (İdrar) ................................................. 104
Benzodiazepinler ................................................................... 105
Beta Human Korionik Gonadotropin (β-hCG) ....................... 106
Beta-Karoten ......................................................................... 108
Beta-2 Mikroglobulin (B2M) ................................................... 110
Beta-2 Transferrin ................................................................ 112
Bikarbonat (HCO3) ................................................................ 113
Bilirubin-Direkt (Konjuge) ..................................................... 114
Bilirubin-Total ........................................................................ 115
Birinci Trimester Tarama Testi .............................................. 117
Borrelia Burgdorferi Antikoru (Lyme Hastalığı) .................... 118
BOS’ta Oligoklonal Bant Araştırması ...................................... 119
Böbrek Taşı Analizi ................................................................ 120
Brucella Anti-Human Globin Testi (Coombs’lu) .................... 121
Brucella Antikoru (Serum, BOS) ........................................... 12
CA-125 .................................................................................. 123
CA 15-3 ve CA 27.29 ............................................................. 125
CA 19-9 ................................................................................. 126
CA-72-4 (TAG 72) ................................................................. 127
C1 Esteraz inhibitörü ............................................................. 128
Chlamydia Antikorları IgG ve IgM ......................................... 129
Chlamydia Trachomatis (PCR) .............................................. 130
Civa (Tam kan) ..................................................................... 131
Civa (idrar) ............................................................................ 132
Clostridial toksin tayini .......................................................... 133
C-Peptid ................................................................................ 134
C-Reaktif Protein (CPR) ........................................................ 136
Cytomegalovirus IgG Ve IgM ................................................ 138
Çinko (Serum) ....................................................................... 139
Çinko (Eritrosit içi) ................................................................ 141
Çinko (Saç) ............................................................................ 142
Çinko (İdrar) .......................................................................... 143
D-Dimer (Fibrin yıkım ürünleri) ............................................. 145
Dehidroepiandrostenedion (DHEASO4) ................................. 147
Demir ..................................................................................... 149
Demir Bağlama Kapasitesi .................................................... 152
11-Deoksikortizol (Compound S) .......................................... 154
Diazepam (Valium) ................................................................ 155
Difenilhidantoin (Fenitoin) .................................................... 156
Digitoksin ............................................................................... 157
Digoksin ................................................................................ 158
Dinitrofenilhidrazin Testi ....................................................... 159
Direkt Coomb’s Testi ............................................................. 160
Dopamin ................................................................................ 162
D-xylose Absorbsiyon Testi ................................................... 163
Ebstein-Barr Virus Early Antijen Antikoru (EBV EA Antikor) 164
Ebstein-Barr Virus Nükleer Antijen IgM Antikorları (EBNA) 166
Ebstein-Barr Virus Viral Kapsid Antijen Antikoru (VCA) ....... 167
ENA Antikorları (Sm, RNP ve SS-A) ...................................... 168
Endomysial Antikor (EMA) .................................................... 169
Enterobius Vermicularis Yumurtası Aranması ....................... 170
Eozinofil Katyonik Protein (ECP) ........................................... 171
Eozinofil Sayısı ....................................................................... 173
Epinefrin (Plazma) ................................................................. 174
Epinefrin (24 saatlik idrar) .................................................... 176
Eritropoetin (EPO) ................................................................. 178
Eritrosit Frajilitesi (Osmotik Frajilite) .................................... 180
Eritrosit Sayısı (RBC) ............................................................. 182
Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) ....................................... 184
Estradiol (E2) ........................................................................ 186
Estriol (E3) ............................................................................ 188
Etanol (Etil Alkol, Kanda Alkol) ............................................. 189
Etosüksimid (Petimitit) .......................................................... 190
Faktör V (Proakselerin) ......................................................... 191
Faktör V R 50 6Q Leiden Mutasyon Analizi (FV-Leiden) ..... 192
Faktör VII (Prokonvertin) ..................................................... 193
Faktör VIII (Anti-hemofilik faktör) ........................................ 194
Faktör VIII Tarama (Fibrin Stabilize Edici Faktör) ................ 195
Faktör IX (Christmas faktör) ................................................. 196
Faktör X (Stuart Faktör) ........................................................ 197
Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antesadanı) ..................... 198
Faktör XII (Hageman Faktörü) ............................................. 199
Fenilalanin ............................................................................. 200
Fenobarbital (Luminal) .......................................................... 202
Ferriklorid Testi (FeCl3) ........................................................ 203
Ferritin ................................................................................... 204
Fibrinojen (Faktör I) .............................................................. 206
Fibronektin (FEN) .................................................................. 208
Floresans Treponemal Antikor- Absorbsiyon Test (FTA-ABS) 209
Folat (Serum) ........................................................................ 210
Folat (Eritrosit içi) ................................................................. 212
Follikül Stimülan Hormon (FSH) ......................................... 213
Fosfor ..................................................................................... 215
Fruktozamin ........................................................................... 217
Gabapentin ............................................................................ 218
Gaitada Gizli Kan Araştırılması .............................................. 219
Gaitada Parazit Araştırılması ................................................. 220
Gaitada Redüktan Madde ..................................................... 221
Gaitada Rotavirüs Antijen ..................................................... 222
Gaitada Tripsin ...................................................................... 223
Galaktoz ................................................................................ 224
Galaktoz-1-Fosfat Üridil Transferaz (GPUT) ......................... 225
Gama Glutamil Transferaz (GGT) ......................................... 226
Gangliozid Antikorları ............................................................ 228
Gastrin ................................................................................... 229
Glukoz (AKŞ) ......................................................................... 231
Glukozaminoglikanlar (GAG) ................................................. 234
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD) .............................. 235
Growth Hormon .................................................................... 236
Gruber-Widal Testi (Salmonella aglutininleri, Tifoid aglutininleri) ......................................... 238
HAM Testi (Asit Hemoliz Testi) ............................................. 239
Haptoglobulin ........................................................................ 240
Helicobacter Pylori Antijeni ................................................... 242
Helicobacter Pylori Antikorları IgA ve IgG ............................ 243
Hemoglobin (Hb; Hgb) .......................................................... 244
Hemoglobin A1c (HbA1c) ..................................................... 246
Hemoglobin Elektroforezi ...................................................... 248
Hemoglobin S Tarama (Sikling Testi; Oraklaşma Testi) ..... 249
Hepatit A Antikoru IgM (Anti-HAV IgM) ................................ 250
Hepatit A Total Antikorları (IgG+IgM) .................................. 251
Hepatit B Virüsü Core Antikoru IgM (Anti-HBc IgM) ............ 252
Hepatit B Virüsü Core Antikoru Total (IgM+IgG) ................. 253
Hepatit B Virüsü e antikoru (Anti-Hbe) ................................ 254
Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni (HBsAg) ................................ 255
Hepatit B Virüs Yüzey Antikoru (HBsAb) .............................. 256
Hepatit B viral DNA (Hibridizasyon) ...................................... 257
Hepatit B viral DNA (PCR) ..................................................... 258
Hepatit C Antikoru (Anti-HCV) .............................................. 259
Hepatit C viral Genotip Tayini ............................................... 260
Hepatit C viral RNA (Kalitatif) ............................................... 261
Hepatit C Viral Yük ................................................................ 262
Hepatit D Virüs Antikoru (Anti-Delta) ................................... 263
Hepatit D Viral RNA .............................................................. 264
Herpes Simplex Antikorları IgM ve IgG (Herpes Genitalis) . 265
Herpes Simplex Virüs (HSV);PCR ile DNA Saptanması (BOS) 266
Heterofil Antikor (Monospot Test) ........................................ 267
Hidroksibütirat Dehidrogenaz (HBDH) .................................. 268
5 Hidroksiİndol Asetik Asit (5-HIAA) ................................... 269
Hidroksiprolin (İdrar) ............................................................ 271
HIV Antijen Testi (HIV p24Ag) ............................................. 273
HIV Antikor Testleri (HIV-1/HIV-2 Antikoru) ........................ 274
HIV Nükleik Asit Testleri (HIV-1 Proviral DNA veya RNA) .. 275
HIV Viral Yük (HIV-1 RNA) ................................................... 276
HLA B-7 ................................................................................. 277
HLA B-27 ............................................................................... 278
HLA-DR .................................................................................. 279
Homogentizik Asit ................................................................. 280
Homosistein .......................................................................... 281
Homovanilik Asit (HVA) ......................................................... 283
Human Papilloma Virüs (HPV PCR ve Genotip Tayini) ....... 284
drarda Redüktan Madde ...................................................... 285
İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi paneli) .................... 286
1-Akut Lösemi Paneli (ALL) .............................................. 287
2-Kronik Lösemi Paneli (KLL) ............................................ 288
İmmünfiksasyon Elektroforezi .............................................. 289
İmmünglobulin A (Ig A) ........................................................ 290
İmmünglobulin D (Ig D) ....................................................... 291
İmmünglobulin E (Ig E) ........................................................ 292
İmmünglobulin G (Ig G) ....................................................... 293
Ig G Alt tipleri ........................................................................ 295
İmmünglobulin M (Ig M) ....................................................... 296
İndirekt Coomb’s ................................................................... 297
İnhalant Allerjenler .............................................................. 298
İnsülin ................................................................................... 299
İnsülin Like Growth Faktör-1 (IGF, Somatomedin C) ........... 301
İyot (I) .................................................................................. 303
Jo-1 Otoantikorları ................................................................ 304
Kabakulak Antikorları IgM ve IgG (Mumps Antikorları) ....... 305
Kadmiyum (Cd) ..................................................................... 306
Kalay ...................................................................................... 307
Kalsitonin (Tirokalsitonin) ..................................................... 308
Kalsiyum (Ca, Serum) ........................................................... 310
Kalsiyum (İyonize) ................................................................ 313
Kalsiyum (İdrar) .................................................................... 315
Kanama Zamanı (Ivy Bleeding Time) ................................... 317
Kan Grupları ve Rh Tayini ..................................................... 319
Kan Kültürü (Hemokültür) .................................................... 320
Kan Ph ................................................................................... 321
Kappa Hafif Zincir .................................................................. 323
Karbamazepin ....................................................................... 324
Karnitin (Serbest) .................................................................. 325
Karoten .................................................................................. 326
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) .......................................... 327
Katekolaminler (Plazma) (Epinefrin, Norepinefrin,Dopamin) 329
Katekolaminler (İdrar) .......................................................... 331
17 Ketosteroidler ................................................................... 333
Kızamık Antikorları (Rubeola Ig M ve Ig G) .......................... 334
Kızamıkçık Antikorları (Rubella Ig M ve Ig G) ....................... 335
Kist Hidatik Spesifik IgE ........................................................ 336
Kist Hidatik Hemaglütinasyon Testi (Serolojik) .................... 337
Klonozepam (Rivotril) ........................................................... 338
Klor (Serum) .......................................................................... 339
Klor (BOS) ............................................................................. 341
Klor (İdrar) ............................................................................ 342
Kolesterol .............................................................................. 343
Kolesterol-HDL ...................................................................... 345
Kolesterol-LDL ....................................................................... 347
LDL-Alt Grupları (LDL-Subfractionation) (Plazma) ........... 349
Kolesterol-VLDL ..................................................................... 350
Kolinesteraz II (Pseudokolinesteraz) .................................... 351
Kompleman Komponent C 1q (C1q) ........................................ 352
Kompleman C3 ....................................................................... 353
Kompleman C4 ....................................................................... 355
Koproporfirin ......................................................................... 356
Kortizol (Hidrokortizon) (Serum) .......................................... 357
Kortizol (İdrar) (Serbest) ...................................................... 359
Kreatin (Serum) .................................................................... 361
Kreatin (İdrar) ....................................................................... 362
Kreatin Fosfokinaz (CK; Kreatin Kinaz) ................................. 363
Kreatin Fosfokinaz MB (CK-MB) ............................................ 365
Kreatinin (Serum) ................................................................. 367
Kreatinin (İdrar) .................................................................... 369
Kreatinin Klerensi .................................................................. 371
Krom (Cr) .............................................................................. 373
Kryofibrinojen ........................................................................ 374
Kryoglobulin .......................................................................... 375
Kurşun (Pb) ........................................................................... 376
Laktat (Plazma) ..................................................................... 377
Laktat (BOS) ......................................................................... 378
Laktat Dehidrogenaz (LDH) .................................................. 379
Laktoz Tolerans Testi ............................................................ 381
Laktat Dehidrogenaz (LDH)
İzoenzim Elektroforezi ............. 382
Lamda Hafif Zincir (Serum) .................................................. 383
Lamda Hafif Zincir (İdrar) ..................................................... 384
Lamotrigine (Lamictal) .......................................................... 385
Legionella Kültürü ve Antikoru .............................................. 386
Leishmania Antikoru ............................................................. 387
Lenfoma Paneli ...................................................................... 388
Lenfosit İmmunofenotiplendirme (CD4/CD8 Oranı, CD4 Yüzdesi) ................................................. 389
Lipaz ...................................................................................... 391
Lipoprotein a (Lp a) .............................................................. 393
Lipoprotein Elektroforezi ....................................................... 394
Listeria Aglutinasyon Testi .................................................... 396
Lityum (Li) ............................................................................. 397
Lizozim (Muramidaz) ............................................................. 398
Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları) 399
Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP) .............................................. 400
Lupus Antikoagülan ve Antikor Testi ..................................... 402
Lupus Eritematosus Hücre Testi (LE Hücresi) ...................... 404
Luteinizan Hormon (LH) ........................................................ 405
Magnezyum (Serum) ............................................................. 407
Magnezyum (İdrar) ............................................................... 410
Makroprolaktin ...................................................................... 411
Metanefrinler (İdrar) ............................................................. 412
Methemoglobin (Methb.) ...................................................... 414
5-10 Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Enzim Eksikliği (MTHFR Mutasyon Analizi) ............................. 415
Metotreksat ........................................................................... 416
Mikroalbumin (MA) ................................................................ 417
Mycobacterium Kültürü (Bactec Yöntemi ile) ....................... 419
Mycoplasma Pneumonia Antikorları IgM ve IgG ................... 420
Myoglobin (Serum) ................................................................ 421
Myoglobin (İdrar) ................................................................... 423
N-Asetil Glukozaminidaz (NAG) ............................................ 424
Nazal Smear .......................................................................... 425
Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ................................................. 426
N-Telopeptid (NTx) ............................................................... 427
Nükleer Matriks Protein 22 (NMP 22) ................................... 429
5’ Nükleotidaz (5’ NT) ........................................................... 430
Oksalat (İdrar) ...................................................................... 431
Oligoklonal Band Tayini ........................................................ 433
Osmolalite (İdrar) ................................................................. 434
Osmolalite (Serum) ............................................................... 436
Osmotik Frajilite .................................................................... 438
Osteokalsin (Kemik G1a Proteini) ......................................... 439
Otoimmün Hastalıkların Tanısı İçin Test Paneli .................... 441
Pankreatik Amilaz .................................................................. 442
Pankreas İslet Cell Antikor (ICA) .......................................... 443
Paraneoplastik Otoantikor Paneli .......................................... 444
Paratiroid Hormon (PTH) ...................................................... 446
Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) ................................ 448
Parvovirüs B-19 Antikorları IgG ve IgM ................................ 449
Pıhtılaşma Zamanı ................................................................. 450
Pirüvat ................................................................................... 451
Pirüvat Kinaz (PK) ................................................................. 453
Plazminojen Aktivitesi (Plazma) ............................................ 454
Porfirinler ve Porfobilinojenler (İdrar) .................................. 455
Potasyum (Serum) ................................................................ 457
Potasyum (İdrar) ................................................................... 460
Potasyum (BOS) .................................................................... 462
Prealbümin (Tiretin) .............................................................. 463
Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridonilin) .............................. 465
Primidon (Mysoline) .............................................................. 466
17 Alfa Hidroksi Progesteron ................................................. 467
Progesteron (PG) ................................................................... 468
Prolaktin (PRL) ...................................................................... 470
Prostat Spesifik Antijen (PSA) ............................................... 472
Prostatik Asit Fosfataz ........................................................... 474
Protein Total (Serum) ........................................................... 475
Protein (İdrar) ....................................................................... 477
Protein (BOS) ........................................................................ 479
Protein Elektroforezi (Serum) ............................................... 480
Protein Elektroforezi (İdrar) .................................................. 482
Protein S Aktivitesi ................................................................ 483
Protein S Antijeni .................................................................. 484
Protrombin Aktivitesi (Faktör II) ........................................... 485
Protein C Aktivitesi ................................................................ 486
Protein C Antijeni .................................................................. 487
Protrombin Zamanı(PTZ) ..................................................... 488
Protoporfirin Eritrosit (FEP) .................................................. 490
Psödokolinesteraz (Serum) ................................................... 491
Radioallergosorbent Test (Ig E Antikorları, Multi-Allergen) .. 493
RAST® Testi ............................................................................ 494
Rapamycin (Sirolimus) .......................................................... 495
Renin Aktivitesi (Plazma, PRA) ............................................. 496
Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) Antikorları ........................ 498
Retikülin Antikorları ............................................................... 499
Retikülosit Sayısı .................................................................... 500
Ribonükleoprotein Antikorları (RNP Antikorları) ................... 502
Ristosetin Kofaktör (Plazma) ................................................. 503
Ritonavir (Norvir) .................................................................. 504
Rocy Mountain Spotted Fever Antikorları(Ig G) .................. 505
Romatoid Faktör (RF) ........................................................... 506
Rotavirüs Antijeni .................................................................. 508
Rubella Antikorları (Ig M) ..................................................... 509
Rubella Antikorları(Ig G) ...................................................... 510
Safra Asitleri .......................................................................... 511
Salisilat (ASA, Asetilsalisilik Asit) ........................................... 512
Scl 70 Otoantikorları (Serum) ............................................... 513
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) .............................. 514
Semen Analizi ........................................................................ 515
Semende Fruktoz Tayini ....................................................... 516
Selenyum ............................................................................... 517
Serbest PSA ........................................................................... 518
Serbest T3 (Triiyodotironin, FT3) ......................................... 519
Serbest T4 (Serbest Tiroksin, FT4) ........................................ 520
Serotonin (5-OH Triptamin) .................................................. 522
Sertralin ................................................................................. 523
Seruloplazmin ........................................................................ 524
Siklosporin ............................................................................. 526
Sitrat (İdrar) .......................................................................... 527
Sm Otoantikoru ..................................................................... 528
Sodyum (Serum) ................................................................... 529
Sodyum (İdrar) ..................................................................... 532
Sodyum (BOS) ...................................................................... 534
Na-Nitroprussiat Testi (İdrar) ............................................... 535
Spesifik Ig E .......................................................................... 536
Sükroz Hemoliz Testi (Şeker Su Testi) ................................. 537
Şeker Kromatografisi ............................................................. 538
Takrolimus (FK-506, Prograf) ............................................... 539
Tam İdrar .............................................................................. 540
Tam Kan ................................................................................ 545
Taş Analizi ............................................................................. 546
Teksifle ARB Aranması
(Tbc Basil Aranması ) ....................... 547
Ter Testi ................................................................................ 548
Testosteron (Total) ............................................................... 549
Testosteron (Serbest) ........................................................... 551
Tiroglobulin (TG) ................................................................... 552
Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) ....................................... 554
Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) Reseptör Antikoru ........ 556
Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG) ......................................... 557
Toksoplazma Antikorları (Ig M ve Ig G) ............................... 559
Toksoplasma PCR ................................................................. 560
Total T3 (Total Triiyodotironin, TT3) .................................... 561
Total T4 (Total Tiroksin) ....................................................... 562
Transferrin ............................................................................. 564
Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Testi
(TPIHA, TPHA) .................................................................. 566
Trigliserid ............................................................................... 567
Triple Test (Üçlü Tarama Testi) ............................................ 569
Troponin I ............................................................................. 570
Troponin T ............................................................................. 571
Üre Nitrojen (BUN) ................................................................ 573
Ürik Asit (Serum) ................................................................... 575
Ürik Asit (İdrar) ..................................................................... 578
Ürogenital Mycoplasma Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Testi ............................................... 580
Üropepsinojen ....................................................................... 581
Valproik Asit (Depakate/Depakene) ...................................... 582
Vanilmandelik Asit-VMA (İdrar) ............................................ 583
Varicella- Zoster Virüs (VZV) Antikorları ............................... 585
Vitamin A (Retinol) ................................................................ 586
Vitamin B1 (Tiamin) .............................................................. 588
Vitamin B2 (Riboflavin) ......................................................... 589
Vitamin B6 (Pridoksin) .......................................................... 591
Vitamin B12 (Kobalamin) ...................................................... 593
Vitamin C (Askorbik Asit) ...................................................... 595
Vitamin D, (25 Dihidroksi) .................................................... 597
Vitamin D, (1, 25 Dihidroksi) ................................................ 598
Vitamin E (Tokoferol) ............................................................ 599
Yenidoğanda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması ............... 601
Yenidoğan TSH Tarama Testi ............................................... 603
Zarontin (Ethosuximide) ...................................................... 604
Zerit (Stavudin) ..................................................................... 605
Zidovudine (AZT) .................................................................. 606
Referans Değerleri
Aminoasitlerin Referans Değerleri ........................................ 608
Epinefrin, Norepinefrin ve Dopamin Referans Değerleri ...... 614
İnsülin Like Growth Faktör-1 Referans Değerleri ................. 615
Tam Kan Referans Değerleri ................................................. 616
Yaşa Göre Total PSA Referans Değerleri ............................ 618
Genel Bilgiler
Numune Alımı........................................................................ 620
Kan Almada UyulmasıGereken Kurallar................................ 621
Analiz Öncesi (Preanalitik) Gereksinimler ............................. 621
Laboratuvar Tarafından Örneklerin Kabul Edilmediği Haller.. 621
24 Saat İdrar Toplama Tekniği ............................................. 622
24 Saat İdrar Toplamada Gerekli Koruyucu Madde Listesi .. 623
Kanda Lipid Analizi Öncesi Bilinmesi Gerekenler ................. 624
İdrarda VMA, HVA ve 5-HIAA, Metanefrinler Testleri Öncesi Bilinmesi Gerekenler .............................. 624
Transuda – Eksuda Ayrımı...................................................... 625
Asit – Baz Nomogramı ............................................................ 625
Açlık Kan Şekeri Değerlendirme Skalası ................................. 626
Akut ve Kronik HBV İnfeksiyonunun Seyir Grafiği .................. 627
Viral Hepatit Serolojik Belirteçleri Tablosu .............................. 628
Sensitivite ve Spesivite Tanımları............................................ 630
Ondalık Sayılar ......................................................................... 630
Tıbbi Formüller ve Hesaplamalar.............................................. 631
Boy ve Kiloya Göre Vücut Yüzeyinin Belirlenmesi Nomogramı . 634
Birim Çevirme Cetvelleri........................................................... 635
İdrar Testleri Üzerine İlaçların Etkisi........................................ 637
Ölçüm Sembolleri .................................................................. 643
Kısaltmalar ............................................................................ 645
Kaynaklar ............................................................................ 652
Tagler: Laboratuvar,  Test

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış