Submitted by: sdemir   Date: 2017-04-15 10:39
Cerrahi Antimikrobiyal Profilakside Güncel Öneriler
Current Recommendations on Surgical Antimicrobial Prophylaxis
Hale Turan

Klimik Dergisi 2015; 28(1): 2-10.
Özet
Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ), hastanede yatan ameliyat geçirmiş hastalardaki en sık, hastanede yatan tüm hastalar arasında ise üçüncü sırada görülen nozokomiyal infeksiyondur. CAİ, hastaların daha fazla antibiyotik almasına, tedavi maliyetlerinin artmasına ve hastanede kalma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Antimikrobiyal profilaksi CAİ’yi önlemede uygulanan en etkili yöntemlerden birisidir. Cerrahi antimikrobiyal profilaksi uygulaması sırasında, indikasyonun yanlış olması, antimikrobiyal ilaçların veriliş zamanının yanlış olması, gereksiz uzun süreli uygulama ve yanlış antimikrobiyal ilaç seçimi gibi hatalar yapılmaktadır. Bu derlemede güncel rehberler ışığında başlıca CAİ, epidemiyolojisi, risk faktörleri ve cerrahi antimikrobiyal profilaksi konuları irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal profilaksi, cerrahi alan infeksiyonları.
Abstract
Being the most common nosocomial infections among hospitalized surgical patients, surgical site infections (SSIs) are also the third most common nosocomial infection among all hospitalized patients. These infections result in consumption of more antibiotics, an increase in the cost of care, and a prolongation of hospital stay. Antimicrobial prophylaxis is one of the most effective methods used in preventing SSIs. It is known that incorrect indication, incorrect application time of the antimicrobial drugs, unnecessarily long term application, and incorrect drug selection are some of the mistakes made during the application of surgical antimicrobial prophylaxis. In this review, epidemiological findings and risk factors of SSIs and surgical antimicrobial prophylaxis are discussed in the light of current guidelines.
Klimik Dergisi 2015; 28(1): 2-10.
Key Words: Antimicrobial prophylaxis, surgical site infections.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış