Submitted by: sdemir   Date: 2011-06-20 19:04
Hemolizin Rutin Acil Biyokimya Testlerine Etkisi
Türkan Yiğitbaşı, Banu Aslan Şentürk, Yasemin Baskın, Mutlu Öney, Füsun ÜstünerAmaç: Hemolizin preanalitik hata olarak laboratuvar test sonuçlarına etkisi ile ilgili yapılmış pek çok çalışma olmakla birlikte, çalışma koşullarına ve kullanılan metotlara bağlı olarak farklılık gösterebilen sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışma, acil servise başvuran hastalarda hemolizin kullandığımız rutin yöntemlere etkisini araştırmak ve hemoliz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hemolizat kullanılarak final hemoglobin konsantrasyonları 0-3060 mg/dl arasında değişen dokuz serum havuzu oluşturuldu. Elde edilen hemolizatın hemoglobin miktarı CELL-DYN 3700 tam kan sayımı cihazında (Abbott Diagnostic Systems, Illinois, USA) tespit edildi. Aynı gün serum havuzlarında glukoz, üre, kreatinin, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, total bilirubin, direkt bilirubin, kreatinin kinaz, amilaz, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor testleri için rutin yöntemlerle ardışık test ölçümleri yapıldı (Architect C 8000, Abbott Diagnostic Systems, Illinois, USA). Hemoliz'in test sonuçlarına etkisi CLIA 88 kriterleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Biyokimyasal ölçüm sonuçlarına göre 187 mg/dlÔye kadar hemoglobin içeren serum örneklerinde hemolizin etkisi kabul edilebilir bulundu. 375 mg/dl hemoglobin konsantrasyonunda aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, direkt bilirubin, sodyum ve potasyum; 750 mg/dl Hb içeren serum örneklerinde ilave olarak glukoz, total bilirubin, klor; 1500 mg/dl Hemoglobin konsantrasyonunda üre ve kalsiyum ölçümlerindeki farklılığın kabul edilebilir değerlerin dışında olduğu saptandı.

Sonuç: Architect C 8000 otomatik analizöründe numune interferans indeks salin protokolünün uygulanması ve bulduğumuz sonuçlara göre değerlendirmenin yapılmasının hemolizin test sonuçlarına etkisini azaltacağı sonucuna varıldı.
Tagler: Hemoliz,  Preanalitik

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış