Submitted by: sdemir   Date: 2011-09-28 08:25
EKMUD Erişkin Aşı Rehberi

Tam metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
1. GEREKÇE......................................................................................................1
2. GENEL BİLGİLER ve GENEL ÖNERİLER ..........................................................2
2.1. Aşılar, Aşılama ve Enfeksiyon Hastalıkları ile İlgili
Kavramlar ve Tanımlar ........................................................................2
2.2. Aşıların Ulusal Programlarda Yer Alma Süreçleri ..................................3
2.3. Aşılara İlişkin Genel Bilgiler ..................................................................4
2.4. Aşı Tipleri ............................................................................................6
2.5. Aşılamada Genel Öneriler ....................................................................9
2.6. Pasif Bağışıklama ..............................................................................14
3. ERİŞKİNLERDE AŞIYLA KORUNULABİLEN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ......................................................................16
3.1. Difteri, Tetanoz, Boğmaca Aşıları ......................................................16
3.2. Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık Aşıları ..............................................18
3.3. İnfluenza Aşısı ..................................................................................21
3.4. Pnömokok Aşısı ................................................................................22
3.5. Hepatit A Aşısı ..................................................................................24
3.6. Hepatit B Aşısı ..................................................................................26
3.7. Suçiçeği (Varisella Zoster) Aşısı ..........................................................29
3.8. Meningokok Aşısı ..............................................................................31
3.9. Kuduz Aşısı ......................................................................................32
3.10. Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı..................................................34
ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA REHBERİ
3.11. Herpes Zoster Aşısı ..........................................................................36
3.12. Haemophilus inşuenzae Tip b (Hib) Aşısı ........................................36
4. ERİŞKİN DÖNEMDE YAPILMASI ÖNERİLEN AŞILAR ..................................36
5. HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ve İMMÜN SİSTEMİ BASKILANMIŞ
HASTALARDA AŞILAMA ..........................................................................37
5.1. Hematolojik Malignitelerin Özellikleri ................................................37
5.2. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Bağışıklama ................................38
5.3. İmmünsüpresif Ajan Kullanımında Bağışıklama ..................................39
5.4. Splenektomi Yapılacak veya Yapılmış veya
Asplenik Olgularda Bağışıklama ........................................................39
5.5. Kan ve Kan Ürünü Alıcılarında Bağışıklama........................................40
5.6. Kök Hücre Nakli Alıcılarında Bağışıklama ..........................................40
5.7. Solid Organ Nakli Alıcılarında Bağışıklama ........................................41
5.8. İmmün Sistemi Baskılanmış Diğer Durumlar ......................................42
6. SEYAHAT BA⁄IŞIKLAMASI ........................................................................44
6.1. Hepatit A ........................................................................................44
6.2. Hepatit B ..........................................................................................44
6.3. Çocuk Felci (Polio) ............................................................................46
6.4. Difteri ..............................................................................................46
6.5. Tifo ..................................................................................................47
6.6. İnşuenza ve Pnömokokal Hastalık ....................................................47
6.7. Japon Ensefaliti ................................................................................47
6.8. Kene Kaynaklı Ensefalit ....................................................................48
6.9. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği ........................................49
6.10. Kolera ............................................................................................49
ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA REHBERİ
6.11. Kuduz ............................................................................................50
6.12. Şarbon ..........................................................................................51
6.13. Veba ..............................................................................................51
6.14. Meningokokal Hastalık ..................................................................51
6.15. Sarıhumma ....................................................................................52
6.16. Tüberküloz ....................................................................................53
7. TÜRKİYE’DE BULUNAN AŞI ve İMMÜNGLOBULİN PREPARATLARI ............54
EK 1. İthalatı Bulunan SpesiŞk İmmünglobulinler ....................................54
EK 2. İthalatı Yapılan Aşı ve Allerjen Listesi ..............................................55
8. KAYNAKLAR ............................................................................................65
ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA REHBER

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış