Submitted by: sdemir   Date: 2012-01-23 07:42
Günlük Nefroloji ve Böbrek Yetmezliğinde İlaç Kullanımı
2006
3. Baskı
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT
Prof. Dr. Cengiz UTAŞ

Tam metin için

İÇİNDEKİLER
Sayfa no
KAN BİYOKİMYASI 1
Plazma kreatinin düzeyi 2
Glomerüler filtrasyon değeri ve Kronik böbrek hastalığı 2
evrelendirmesi
Kreatinin klirensi 3
Plasma kreatinin düzeyini arttıran faktörler 4
Plasma kreatinin düzeyini azaltan faktörler 5
MDRD formülü 5
Kronik böbrek hastalığı (KBH) evrelendirme ve tedavi planı 8
BUN (Kan üre azotu, blood urea nitrogen) 10
BUN düzeyini arttıran ve azaltan faktörler 10
BUN/plazma kreatinin oranı 10
BUN klirensi 11
Üre-BUN farkı 11
Sodyum (Na) 12
Yalancı hiponatremi 12
Dağılımsal hiponatremi 13
Potasyum (K) 13
Dağılımsal potasyum değişiklikleri 14
Yalancı hiperpotasemi 14
Yalancı hipopotasemi (pseudohypopotasemi) 15
Klor (Cl) 15
Kalsiyum (Ca) 15
Bikarbonat 16
Hidrojen 16
H – pH ilişkisi 17
ASİT-BAZ METABOLİZMASI 17
Henderson eşitliği 17
Henderson-Hasselbach eşitliği 17
Normal arteriyel kan gazı değerleri 18
Venöz kanda değerler 18
Böbreğin asit-baz dengesindeki görevi 19
Plazma anyon açığı 20 Sayfa no
ASİT-BAZ METABOLİZMASI (devam)
Anyon açığı hesaplanmasına girmeyen katyon ve anyonlar 20
Anyon açığı artmış metabolik asidozun sık nedenleri 21
Plazma anyon açığını arttıran faktörler 22
Plazma anyon açığını azaltan faktörler 22
İdrar anyon açığı 22
Asit-baz hastalıklarında adaptif değişiklikler (Uyum sağlama) 23
Basit asit-baz metabolizması bozukluklarında temel kimyasal 24
değişiklikler
Sık görülen asit-baz dengesi bozuklukları 26
Renal tübüler asidoz 27
Bikarbonat eksiği 27
RAKAMLAR VE FORMÜLLER 28
Nefroloji pratiğinde önemli olan maddelerin molekül 28
ağırlıkları
Glomerüler filtrata geçen maddelerin günlük miktarları 29
Vücut su, sodyum ve potasyumu 30
70 kg ağırlığındaki bir erkekte vücut suyunun dağılımı 30
70 kg ağırlığındaki bir erkekte vücut sodyumunun dağılımı 30
70 kg ağırlığındaki bir erkekte vücut potasyumunun dağılımı 30
Elektrolitlerin hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonları 31
Plazma osmolalitesi 31
Osmolar açık 32
Serbest (elektrolit içermeyen) su klirensi (Csu) 32
Su eksikliği 33
Su fazlalığı 33
Adrogue-Madias eşitliği 34
Solüsyonların içerdiği Na miktarları ve hücre dışı sıvıdaki 37
dağılımı Sayfa no
İDRAR BİYOKİMYASI 37
Tipik bir idrarın günlük içeriği 37
İdrar Na 38
Fraksiyonel Na ekskresyonu (FENa) 39
FEüre 40
FEürikasit
40
İdrar K 40
TTKG (Transtubular potassium gradient) 41
İdrar Cl 41
İDRAR ANALİZİ 42
Hacim 42
Dansite (yoğunluk) 42
Osmolalite 43
Dehidratasyon testi + ADH uygulaması 45
Su yükleme testi 45
Uygunsuz ADH sendromu tanısı için kriterler 45
Prerenal azotemi-ATN ayırıcı tanısında kullanılan üriner 46
indeksler
İdrarda protein 46
Mikroalbüminüri 46
Nefrotik sınırlarda proteinüri (NS) 47
Tübüler proteinüri 47
Selektif proteinüri 47
İdrar pH 48
İdrar mikroskopisi 49
Hücreler 49
Eritrosit 49
Lökosit 49
Eozinofiller 50
Silendirler 50
Kristaller 51
İdrarda kan 51
Tekrarlayan böbrek taşlarında optimal 24 saatlik idrar 51
değerleriSayfa no
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION (ULUSAL BÖBREK 52
VAKFI, ABD) K/DOQI KLİNİK UYGULAMA
KILAVUZLARI ÖNEMLİ NOKTALAR
Anemi ile ilgili 52
Diyaliz yeterliliği ile ilgili 53
Günlük protein alımı ile ilgili 53
Lipid metabolizması bozuklukları ile ilgili 54
Üremik kemik hastalığı ile ilgili 54
Hipertansiyon ile ilgili 55
DİĞER 55
Değişim katsayıları 55
Akut-kronik böbrek yetmezliği ayırımında kronik böbrek 56
yetmezliği lehine olan bulgular
Birleşik Ulusal Komite 7. Hipertansiyon Raporu sekonder 57
hipertansiyon nedenleri için önerilen tarama testleri
Hemodiyalizle uzaklaştırılan ilaçlar 58
Hemoperfüzyonla uzaklaştırılan ilaçlar ve kimyasal maddeler 60
Nefroloji ile doğrudan ilgili web sayfaları 61
Peritonit tedavisi 72
PET grafiği ve yorumlanması 74
BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI 76
Genel bilgiler 76
Tablo 81
KAYNAKLAR 109

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış