Submitted by: sdemir   Date: 2012-12-06 21:52
Tüberkülozda bakteriyolojik tanı
Ed. İsmail Ceyhan

Tam metin için

İÇİNDEKLİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
Tüberküloz Kontrol Programı Açısından Laboratuvarların Rolü
BÖLÜM 1 : MİKROSKOPİK İNCELEME
Boya çözeltilerinin hazırlanması
Gerekli alet ve malzemele
Mikroskop ve kullanımı
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
Güvenlik önlemleri
Balgam örneklerinin toplanması
Yayma preparatların kalite kontrol amacıyla merkeze gönderilmesi
Direk yayma preparatlarının incelenmesi
Yaymaların hazırlanması
Direk yayma hazırlama ve EZN boyama
ARB inceleme
Yayma sonuçlarının derecelendirilmesi
Yaymanın kalite kontrolü
BÖLÜM 2 : KÜLTÜR, TÜR TAYİNİ VE İLAÇ DUYARLILIK TESTİ
Besiyerinin hazırlanması
Homojenizasyon dekontaminasyon-Kültür
Yöntem 1: NaOH Ogawa Yöntemi
Yöntem 2: NaOH Modifiye Petroff Yöntemi
Yöntem 3: NaOH-NALC Yöntemi
Tür tayini testleri: M.tuberculosis’in identifikasyonu
Niasin testi
68 °C’de katalaz testi
PNB besiyerinde üreme
Nitrat redüksiyon testi
İlaç duyarlılık testi : Proporsiyon yöntemi
İlaçlı LJ besiyerinin hazırlanması
Basil süspansiyonları ile dilüsyonlarının hazırlanması ve ekim
Alternatif yöntem
Testin değerlendirilmesi
BÖLÜM : BİYOGÜVENLİK
Tüberküloz laborartuvarlarında biyogüvenlik ve fiziki tasarım
Mikroskopi laboratuvarı
Kültür ve ilaç duyarlılık çalışılan laboratuvarlar
Biyogüvenlik kabinleri
Biyogüvenlik kabinlerinin laboratuvara yerleştirilmesi
Biyogüvenlik Kabinlerinin kullanımı
Ultra Viole (UV) lambalar
Personel koruyucu ekipmanlar
EKLER
1 Bazı Mikobakterilerin Üreme Özellikleri
2 Kimyasal Çözeltilerin Hazırlanması
3
Yıllık 4000 Mikroskopik Bakı Yapan Laboratuvar İçin Gerekli Cihaz Ve Sarf
Malzemeleri
4
Yıllık 6000 Mikroskopik Bakı Ve Kültür Yapan Laboratuvar İçin Gerekli Cihaz
Ve Sarf Malzemeleri
5 Kalite Kontrolün Elemanları ve Kontrol Noktaları
6 Kaynaklar
Tagler: Tbc,  Tüberküloz

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış