25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması
Birsen Sahillioğlu, Muhittin A. Serdar, Neslihan Erkal, Gönül Erden, Fatih Bakır, Mustafa Metin Yıldırımkaya, Serhat Işık, Ufuk ÖzuğuzAmaç:
25-hidroksivitamin D3’ün ölçülmesi vitamin D durumunun belirlenmesinde klinik bir belirleyici olarak kabul edilmiştir. 25-OH-vitamin D’nin klinik olarak doğru ölçülmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bunun için bir standardizasyon gerekmektedir ve tandem kütle spektrometre (LC-MS/MS) yöntemi haricindeki yöntemler sadece toplam D vitamini miktarını verirler ve daha az hassastırlar. LC-MS/MS vitamin D değerlerini ölçmek için altın standart bir yöntemdir. Bu çalışmada buradan yola çıkılarak LC-MS/MS cihazında yeni bir yöntem geliştirilmiş, geçerli kılınmış ve bu yöntem HPLC, RIA, Kemiluminesans yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.
Gereç ve yöntemler:
D3’ün rutin tesbitinde kararlı-izotop-işaretli internal standard (IS) ile beraber isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spektrometre (ID-LC-MS/MS) kullanılmıştır. Buradan elde edilen değerler HPLC , RIA ve kemiluminesans yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.
Bulgular:
25-hidroksivitamin D3 için 6.5, 24 ve 43 ng/mL derişimlerinde gün içi CV (Belirsizlik katsayısı) sırasıyla 5.3%, 5.5% ve 5.6% olarak bulunmuştur. 25-hidroksivitamin D3 için mevcut yöntemin deteksiyon limiti <3,75 ng/mL olarak tesbit edildi. Yöntemin total çalışma zamanı 4 dakikadır. Yöntem karşılaştırması çalışmasında LC-MS/MS ile en iyi uyumu HPLC yöntemi gösterdi ve denklemi y = 4.3822 + 1.0124 x (R2= 0.96) olarak hesaplandı.
Sonuçlar:
LC-MS/MS yöntemine dayalı olarak RIA ve kemiluminesans yöntemlerinin rutin klinik çalışmalarda doğruluğunun yeterli olmadığı tesbit edildi. Altın standart yöntem olan LC-MS/MS ile en iyi uyumu HPLC yönteminin gösterdiği saptandı.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış