Submitted by: sdemir   Date: 2015-02-02 09:09
TEMD Diabetes Mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu-2013
Tam metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
1. GLİSEMİK BOZUKLUKLARDA TANI, SINIFLAMA VE TEDAVİ 15
1.1. | TANIM 15
1.2. | TANI VE SINIFLAMA 15
1.3. | TİP 1 DİABETES MELLİTUS 22
1.4. | TİP 2 DİABETES MELLİTUS 23
1.5. | GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS (GDM) 24
1.6. | TARAMA ENDİKASYONLARI VE TANI TESTLERİ 24
2. DİYABETLİ HASTALARDA STANDART BAKIM İLKELERİ 31
2.1. | ANAMNEZ 32
2.2. | FİZİK MUAYENE 32
2.3. | KONSÜLTASYONLAR 33
2.4. | LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE RUTİN İZLEM 33
2.5. | KOMPLİKASYONLAR 36
2.6. | EĞİTİM 38
3. DİYABETLİ HASTALARDA HASTANEYE YATIRILMA İLKELERİ 41
3.1. | AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLAR 41
3.2. | KONTROLSÜZ DİYABET 41
4. DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROL HEDEFLERİ 43
4.1. | GLİSEMİK HEDEFLER 43
4.2. | EVDE GLUKOZ TAKİBİ (SELF MONITORING OF BLOOD GLUCOSE: SMBG) 48
5. DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ 51
5.1. | TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNDE GENEL İLKELER 51
5.2. | KARBONHİDRAT SAYIMI TEKNİĞİ 59
6. DİYABETTE EGZERSİZ VE FİZİK AKTİVİTE 63
6.1. | GENEL İLKELER 63
6.2. | EGZERSİZ İLE İLİŞKİLİ SORUNLAR 65
7. ORAL ANTİDİYABETİK (OAD) VE İNSÜLİNOMİMETİK İLAÇLARIN KULLANIM İLKELERİ 67
7.1. | İNSÜLİN SALGILATICI (SEKRETOGOG) İLAÇLAR 67
7.2. | İNSÜLİN DUYARLILAŞTIRICI (SENSITIZER) İLAÇLAR 69
7.3. | ALFA GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ (AGİ) 71
7.4. | İNSÜLİNOMİMETİK İLAÇLAR 72
7.5. | KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ANTİ-DİYABETİK İLAÇLARIN KULLANIMI 75
7.6. | MONOTERAPİDE KULLANILAN ANTİ-HİPERGLİSEMİK İLAÇLARA YANIT 75
7.7. | HAZIR OAD KOMBİNASYONLARI 76
8. İNSÜLİN TEDAVİSİ İLKELERİ 77
8.1. | GENEL İLKELER 77
8.2. | İNSÜLİN TEDAVİ PROTOKOLLERİ 80
9. TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM 87
9.1. | IDF VE ADA/EASD ÖNERİLERİ 87
9.2. | TEMD TİP 2 DİYABET TEDAVİ ALGORİTMASI 88
10. SÜREKLİ CİLT ALTI İNSÜLİN İNFÜZYONU TEDAVİSİ (SCİİ) İLKELERİ 99
10.1. | SCİİ ENDİKASYONLARI 99
10.2. | SCİİ KONTRENDİKASYONLARI 99
10.3. | SCİİ TEDAVİSİNİN DÜZENLENMESİ 100
10.4. | SCİİ TEDAVİSİNİN KOMPLİKASYONLARI 103
11. PANKREAS VE ADACIK TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI 105
12. DİYABETTE AKUT KOMPLİKASYONLAR 107
12.1. | DİYABETİK KETOASİDOZ (DKA) 108
12.2. | HİPEROZMOLAR HİPERGLİSEMİK DURUM (HHD) 114
12.3. | LAKTİK ASİDOZ (LA) 117
12.4. | HİPOGLİSEMİ 119
13. DİYABETİN KRONİK KOMPLİKASYONLARI 123
13.1. | MAKROVASKÜLER HASTALIK (HIZLANMIŞ ATEROSKLEROZ) 123
13.2. | MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR 128
14. DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİ 139
14.1. | DİYABETİK AYAK ÜLSERİNDE ETİYOPATOGENEZ 139
14.2. | SINIFLAMA 141
14.3. | KLİNİK DEĞERLENDİRME 142
14.4. | TEDAVİ 144
14.5. | NÜKSTEN KORUNMA 146
15. DİYABET VE ÖZEL DURUMLAR 149
15.1. | DİYABET VE CERRAHİ 149
15.2. | TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON TEDAVİSI GÖREN HASTALAR 153
15.3. | DİYABET VE GEBELİK 154
15.4. | HASTANEDE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARDA
HİPERGLİSEMİ TEDAVİSİ 160
15.5. | KORTİKOSTEROİD KULLANAN HASTALARDA HİPERGLİSEMİ TEDAVİSİ 163
15.6. | YAŞLILARDA DİYABET 164
15.7. | DİYABET VE YOLCULUK 166
15.8. | DİYABETLİLERDE AŞI UYGULAMALARI 167
15.9. | DİYABET VE DOĞAL AFET DURUMLARI 168
15.10 | DİYABET VE DİNİ GÖREVLER 169
15.11 | ÖZEL KOŞULLARDA YAŞAYAN KİŞİLERDE DİYABET BAKIMI 170
16. DİYABETTE HİPERTANSİYON VE TEDAVİSİ 173
16.1 | HİPERTANSİF DİYABETLİ HASTANIN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 175
16.2 | TEDAVİ 175
17. DİYABETTE DİSLİPİDEMİ VE TEDAVİSİ 181
18. DİYABET VE KANSER İLİŞKİSİ 185 14 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2013
19. DİYABETİ ÖNLEME 187
19.1. | TİP 1 DİYABETİ ÖNLEME 187
19.2. | TİP 2 DİYABETİ ÖNLEME 187
20. YARARLANILAN KAYNAKLAR 193
21. KISALTMALAR 203
22. LABORATUVAR TESTLERİNİN REFERANS ARALIKLARI 207

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış