Submitted by: sdemir   Date: 2008-10-15 11:36
SURFAKTAN VE NEONATAL RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMUNDA EKZOJEN SURFAKTAN KULLANIMI
Nilgün KÜLTÜRSAY, Nermin TANSUÐ"Surfaktan, tip II hücreler tarafından sentezlenen, fiziksel olarak deterjan özelliğinde olan bir lipoproteindir. Surfaktan sentezi 20. haftada başlar, 24. haftadan sonra hızla artar. Surfaktanın yapısı % 90 lipidlerden, % 10 proteinden oluşur. Lipidlerin % 70-80'ini fosfolipidler,% 10'unu ise çoğu kolesterol olan nötral lipidler oluşturmaktadır. Fosfolipidlerin % 80'i fosfatidilkolin (PTC), % 8-12'si ise fosfatidilgliserol (PTG), fosfatidilinositol (PTI) ve fosfatidiletanolamin (PTE) dir.
Fosfatidilkolinin % 50-55'i iki yağ asidi zinciri ile satüre olarak surfaktanın en aktif yüzey komponenti olan dipalmitoilfosfatidilkolini (DPPC) oluşturur. Surfaktan yapısındaki proteinlerin işlevleri son yıllara kadar bilinmiyordu. Bugün bilinen surfaktan proteinleri dört çeşittir. SP-A , tip II hücrelerde sentezlenip lameller cisimciklerdeki fosfolipidler ile birlikte sekrete edilir. Tubuler myelin oluşumu için gerekli olan SP- A hidrofilik özelliği nedeniyle surfaktanın tek tabaka oluşturmasında rol oynar. SP-A surfaktan metabolizmasını düzenler. Surfaktan sentezini inhibe eder, surfaktanın gerialınımını ve tekrar kullanımını stimüle eder. Bu şekilde surfaktan havuzunun belirlenmesinde rol oynar. Karbonhidrat bağlama özelliği ve C1q'ya benzer yapıda olması nedeniyle alveol makrofajlarının antibakteriyel etkisini artırır. Opsonin gibi aktivite gösterdiğinden bazı virusların fagositozunu etkiler."

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış