Submitted by: sdemir   Date: 2008-10-22 17:49
GELECEĞİN ANTİBİYOTİKLERİ: ANTİMİKROBİK ETKİLİ KATYONİK PEPTİTLER
Sibel DÖŞLER, Bülent GÜRLER, A.Alev GERÇEKER"Antimikrobik etkili katyonik peptitler, klasik antibiyotiklerden farklı olarak birçok Gram negatif ve Gram pozitif bakterileri, mantarları, HIV, herpes simplex ve influenza gibi bazı zarflı virüsleri ve parazitler gibi ökaryot hücreli canlıları da içine alan çok geniş bir etki spektrumuna sahiptirler. Bunun yanısıra bazılarının antitümör, antiendotoksik, hemolitik, kemotaktik, mitojenik, immünomodülatör, kontraseptif vb. aktiviteleri de bulunabilmektedir. Bu maddeler bahsedilen mikroorganizmaların bir ya da birkaçına etkili olabildikleri gibi bazı maddeler tek başlarına da belirtilen tüm bu etkilere sahip olabilmektedirler. Ayrıca antimikrobik etkili katyonik peptitlerin çeşitli antibiyotiklerle kombinasyon halinde kullanılmaları sonucunda meydana gelen sinerjist etki ile bu antibiyotiklere dirençli olan suşlara karşı da etkili olabildikleri gösterilmiştir. Antimikrobik etkili katyonik peptitler bakteriler üzerine genellikle düşük minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)değerlerinde etki ederler ve oluşturdukları öldürücü etki kısa sürede gerçekleştiğinden minimum bakterisit konsantrasyonuna ait değerleri genellikle MİK değerlerinin iki katını geçmemektedir. Bu maddelerin klinik kullanımda olan antibiyotiklere karşı dirençli veya duyarlı olan suşlar üzerine oluşturdukları MİK değerleri arasında ise önemli bir fark bulunmamaktadır. Gösterdikleri bu antimikrobik etki birçok antibiyotiğin Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia gibi dirençli mikroorganizmalar ya da metisiline dirençli Staphylococcus aureus, vankomisine dirençli Enterococcus, geniş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli, çoğul dirençli Gram negatif bakteriler gibi yüksek antibiyotik direnci gösteren türler üzerine olan etkileri ile yarışabilecek düzeydedir. Ayrıca katyonik peptitleri etkileyebilen direnç mekanizmaları da çok azdır ve bunlar genellikle MİK değerini sadece 2 - 4 katına çıkarabilmektedir. Bununla birlikte Burkholderia cepacia ve Serratia cinsinden türler gibi az sayıda mikroorganizma katyonik peptitlere karşı doğal olarak direnç göstermektedir."
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış