Submitted by: sdemir   Date: 2009-11-05 13:56
New Page 1

 

01 Lipidler: Sınıflandırılmaları, özellikleri ve tanıtıcı reaksiyonları:  

02 Lipoproteinler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri :  

01 Karbonhidratların vücuda alınmaları ve kullanılmaları:  

02 Karbonhidrat metabolizması bozuklukları :  

03 Lipidlerin vücuda alınmaları ve kullanılmaları:   04 Lipid metabolizması bozuklukları :

05 Metabolizmanın integrasyonu :   02 Atom ve molekül yapıları:  

01 Tıp eğitiminde biyokimyanın yeri, laboratuvar araç gereçleri: 

 03 Çözeltiler ve konsantrasyon hesabı:  

04 Laboratuvarda ölçümler ve analiz yöntemleri, spektrofotometri:  

05 Asitler, bazlar ve tamponlar; pH ölçülmesi ve önemi:  

06 Alifatik yapılı organik bileşikler I:   07 Alifatik yapılı organik bileşikler II:  

08 Alisiklik, heterosiklik, aromatik bileşikler ve izoprenoidler:  

Organik Kimya ve Biyokimya Uygulamaları.

Porfirin Metabolizması: Hem ve Hemoglobin Sentezi

01 Amino asitlerin biyosentezi ve anaplerotik reaksiyonlar  02 Amino asitlerin yıkılımı

03 ATP sistemi ve metabolizmadaki yeri: Solunum zinciri (oksidatif fosforilasyon

04 Organizmadaki mineraller ve elektrolitler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri  

05 Porfirinler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri 06 Nükleotid sentez ve yıkılımı 

07 Gen ifadesi: Replikasyon, transkripsiyon, translasyon, posttranslasyonel modifikasyonlar 

01 Biyokimyaya giriş: Atom, molekül, organik bileşikler   02 Su ve çözeltiler  

03 Karbonhidratlar I   04 Karbonhidratlar II   05 Lipidler I   06 Lipidler II  

07 Proteinler I   08 Proteinler II  

09 Enzimler   10 Vitaminler   11 Mineraller  

12 Hormonlar I   13 Hormonlar II  

14 Porfirinler, nükleik asitler 

05 Kalsiyum ve Fosfat Metabolizmasını Düzenleyen Hormonlar

 01 Ekstrasellüler Matriks-Bağ Doku Biyokimyası

02 Kemik Doku ve Sinovyal Sıvı Biyokimyası 03 Kas Doku Biyokimyası

 12 Kimyasal Termodinamik Kavramları

01 Atom, moleküller, vücudun moleküler yapısı, kimyasallar, genel laboratuvar gereçleri 

02 Reaksiyon Kinetiği, Stoikiometri Kavramı, Volümetrik Araçlar ve Kalibrasyonları, Metabolizma

03 Analitik Ölçüm Yöntemlerinin Laboratuvara Kurulması ile İlgili Hesaplamalar

05 Standart Analitik Teknikler Moleküller ve Analiz Türleri

Organik Kimya ve BiyokimyaAtomlar ve Kimyasal Bağlar

04 Organik kimya ve biyokimyaya giriş, laboratuvar araç-gereçleri IV (Ölçümler-Analiz Yöntemleri)

Su ve çözeltiler Çözelti konsantrasyonları Asitler ve bazlar

Alkanlar, alkenler, alkinler, organik halojen bileşikleri

Alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar

Karboksilik asitler, nitriller, alifatik aminler, nitroalkanlar

Organik kükürt bileşikleri, organik fosfor bileşikleri, organik silisyum bileşikleri, karbonik asidin organik türevleri, birden çok fonksiyonel grubu olan bileşikler

Alisiklik ve aromatik bileşikler

Heterosiklik bileşikler ve izoprenoidler

Monosakkaritler ve izomerleri

Monosakkaritlerin türevleri, monosakkaritleri tanımlama deneyleri

Disakkaritler ve oligosakkaritler Polisakkaritler

Standart amino asitler ve özellikleri

Standart amino asitlerin tepkimeleri, tanımlanmaları, nonstandart amino asitler ve peptidler

Kimyasal reaksiyonlar ve termodinamik özellikler

Standart serbest enerji değişikliği ve yüksek enerjili bileşikler

Lipidlerin sınıflandırılmaları

Yağ asitlerinin sınıflandırılmaları, özellikleri ve tanımlanmaları

Yağ asitlerinin biyosentezi Yağ asitlerinin oksidasyonu

Gliserol ve trigliseridlerin özellikleri, trigliserid biyosentezi ve lipoliz

Fosfolipidler ve fosfolipid metabolizması

Sfingolipidler ve sfingolipid metabolizması

Kolesterol; özellikleri, tanımlanması, biyosentezi ve akıbeti Safra asitleri

Keton cisimleri; özellikleri ve biyosentezi

Keton cisimlerinin oksidasyonu, etil alkol metabolizması

Lipoproteinler; sınıflandırma ve özellikleri) Lipoprotein metabolizması

Eikozanoidler; sınıflandırma ve özellikleri Eikozanoid biyosentezi

Esansiyel ve nonesansiyel amino asitler, Glikolitik yol ara ürünlerinden sentezlenen amino asitler

TCA döngüsü ara ürünlerinden sentezlenen amino asitler, esansiyel amino asitlerden sentezlenen amino asitler

Amino asitlerin hücre içindeki reaksiyonları Amino asitlerin dokulardaki akıbeti

Amino asitlerden katekolamin sentezi, amino asitlerin karbon iskeletinin akıbeti-glukojenik ve ketojenik amino asitler

Amino asitlerdeki azotun akıbeti-üre döngüsü

Amino asitlerin önemli fonksiyonları: Glisin, alanin, dallı zincirli amino asitler, serin, treonin ve sisteinin fonksiyonları

Amino asitlerin önemli fonksiyonları: Metiyonin, aspartat asparajin, glutamat, glutamin, arginin ve lizinin fonksiyonları

Amino asitlerin önemli fonksiyonları: Histidin, prolin, fenilalanin, tirozin ve triptofanın fonksiyonları

Elektrolitler, sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, kalsiyum ve fosforun fonksiyonları 

İz elementlerin fonksiyonları 01 Kas Biyokimyası

Porfirinlerin yapısı ve sınıflandırılması, hem biyosentezi, porfiriyalar, hemoglobinin yapısı

Fizyolojik hemoglobinler, anormal hemoglobinler, miyoglobin, sitokromlar, hemoglobin bileşikleri

04 Bilirubin metabolizması ve sarılıklar

07 Demir metabolizması ve anemiler I 08 Demir metabolizması ve anemiler II

09 Endokrinoloji I 10 Endokrinoloji II

11 Mineraller ve elektrolit metabolizması I

12 Mineraller ve elektrolit metabolizması II

14 Beyin-omurilik sıvısı (BOS) biyokimyası

14 Pürin metabolizması I 15 Pürin metabolizması II

16 Pirimidin metabolizması I 17 Pirimidin metabolizması II

18 Kanserin moleküler temeli

01 Kan ve Hemogram 03 Plazma, serum ve antikoagulanlar

02 Pıhtılaşma faktörleri, kanın pıhtılaşması ve fibrinoliz

01 Beslenmenin biyokimyasal temelleri: Yapı, enerji ve etki substratları

02 Sindirim sistemi sıvıları ve safra 03 Proteinlerin sindirim ve emilimleri

04 Minerallerin ve vitaminlerin emilimleri 07 Sindirim ve emilim bozuklukları

05 Mineral ve elektrolitlerin etkileri 1 06 Mineral ve elektrolitlerin etkileri 2

08 Protein ve amino asit metabolizması: Azot dengesi

09 Protein ve amino asit metabolizması bozuklukları

10 Pürin ve pirimidin metabolizması 11 Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları

12 Bilirubin metabolizması: Bilirubin oluşması ve atılması

13 Bilirubin metabolizması bozuklukları: Hiperbilirubinemiler 

01 Hareket sistemi hastalıkları biyokimyası

01 Biyokimyaya giriş 02 Su ve Elektrolitler 03 Karbonhidratlar

04 Amino asitler, peptitler ve proteinler

05 Enzimler 06 Lipidler 07 Nükleik asitler

08 Vitaminler 09 Mineraller 10 Porfirinler

11 Hormonlar I 12 Hormonlar II

13 Beslenme, metabolizma ve enerji

14 Kan ve idrar biyokimyası

01 Serbest radikaller (belge)      01 Serbest radikaller (sunu)

01 Organik kimya ve biyokimyaya giriş      

02 Organik kimya      03 Kimyasal termodinamik     04 Su      

05 Karbonhidratlar      

06 Amino asitler ve peptitler      07 Proteinler      

08 Lipidler      09 Enzimler      10 Vitaminler      

11 Porfirinler      12 Nükleotidler ve nükleik asitler      

13 Hücre ve metabolizmaya giriş      

14 Eritrositler ve hemoglobin metabolizması      

15 Nükleotid metabolizması      16 Nükleik asit metabolizması      

17 Karbonhidrat metabolizması      18 Lipid metabolizması      

19 Protein ve amino asit metabolizması      

20 Hücre enerji metabolizması      

21 Asit-baz dengesi      

22 Su metabolizması      23 Dokular      

24 Mineraller ve elektrolitler      

25 Kan ve vücut sıvıları      26 Hormonlar      

03 Periferik kan yayma preparatı      

04 Kan      05 Kan plazması ve serumun kompozisyonu      

06 Vücut seröz boşluklarındaki sıvılar      

07 Beslenmenin biyokimyasal temelleri      

08 Sindirim sistemi sıvıları      09 Genel sindirim ve emilim      

10 Organizmanın önemli metabolik durumları      

11 Karbonhidrat metabolizması      

12 Lipid metabolizması      

13 Protein ve amino asit metabolizması      

14 Pürin ve pirimidin metabolizması      

15 Bilirubin oluşması ve atılması      

16 Karaciğer ve yağ dokuda metabolik olaylar      

17 Böbrekler ve idrar      

18 Sinir dokunun kompozisyonu      19 Nörotransmiterler      

20 BOS (CSF)      21 Beyinde metabolik olaylar      

 

BİLGİNİZİ ÖLÇMEK İSTERSENİZ BU YAZININ ÜZERİNE TIKLAYARAK BİR TEST SAYFASINA ULAÞABİLİR VE GELEN SAYFADAN ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYAYA GİRİÞ KATEGORİSİNDEN ÇÖZMEK İSTEDİÐİNİZ TESTİ SEÇEBİLİRSİNİZ. 

  

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış